اطلاعات جانبی جاسمونات ها

جاسموناتها :


  جاسمونیک اسیدعضوی از رده جاسموناتهای هورمون گیاهی است..کاربرد این هورمون در پس از برداشت می تواند سیستم دفاعی گیاه را فعال کند و از اختلالات پس از برداشت در یک سری از محصولات باغبانی جلوگیری کند. پس از کشف واستخراج متیل جاسمونات از گل یاس، اسید جاسمونات از قارچ بیماریزایLasiodiplodiatheobremea استخراج شد. جاسمونات ها از زخم های گیاه ساطع می شود و یک ارتباط بین گیاهان آسیب دیده وتر کیبات فرار جاسمونات ها دیده شده است که سبب جلب بند پایان مفید می شود که این یک پاسخ مفید بالقوه در تولید محصولات باغبانی است. مقدار جاسمونات ها در برخی از بافت ها بیشتر از بافت های دیگر است. به عنوان مثال درصد کل اسید جاسمونات و متیل جاسمونات حاضر در گل های گوجه فرنگی شامل 13 درصد در تخمدان و53 درصد درگلبرگ ها است.


فرمول شیمیایی وجرم مولکولی :

ü     C12H18O3و  210.27g/mol

 محل تولید:


این اسید به روش زیستی از اسید لینولئیک بوسیله روش octadecanoid ابتدا در کلروپلاست و سپس در ادامه در پر اکسی زوها ساخته می‌شود. مناطق انتهای ساقه , برگ های جوان , میوه های نارس و مریستم های انتهای ریشه دارای بیشترین مقدار از جاسمونات ها هستند . غالبا در اثر زخم و آسیب در گیاهان میزان جاسمونیک اسید که تحت تاثیر ژن های ویژهای سنتنر افزایش یابد.

 انتقال در گیاه:


چگونگی تنظیم بیوسنتزی جاسمونات ها ، جایگاه آن در در سلول و انتقال آن در گیاه به طور دقیق مشخص نیست.


روش های کاربرد:


جاسمونات ها با روش های گوناگونی بر گیاهان استعمال می شود. برای مثال متیل جاسمونات به صورت گاز در یک محیط سر بسته بر روی گیاهان استفاده می شود، متیل جاسمونات در فاز گازی پاسخ های دفاعی در گیاه را موجب می شود.از جمله روش های دیگر استفاده به صورت ژله ای در محیط کشت بافت یا به صورت مایع در محلو ل های هیدروپونیک است.

 کاربرد جاسموناتها در گیاه : 

بزرگترین وظایف اسید جاسمونیک در تنظیم کردن رشد گیاه است که شامل ممانعت از رشد، پیری و ریزش برگ گیاه می‌باشد.جاسمونتها در گیاهان دارای اثراتتحریک کنندگی و بازدارندگی هستند . برخی از اثرات ان ها شبیه اتلین و آبسیزیک اسید است .افزودن جاسمونیک اسید خارجی به گیاه اثرات بازدارندگی در رشد گیاه , دانه است و گلدهی دارد .

    همچنین روی رشد طولی ریشه ، رشد قارچ همزیست (میکروریز ) ، رشد  کالوس در کشت بافت گیاهی، جنین زایی ، جوانه زایی بذر، تشکیل دانه گرده، تشکیل جوانه گل ، فعالیت های فتوسنتزی به ویژه فعالیت آنزیم روبیسکو اثر بازدارندگی دارد .

  
   جاسمونیک اسید در سطح مولکولی نیز بیان ژن ها را در گیاهان تحت تاثیر قرار می دهد .

 
  این اسید همچنین در بوجود آمدن جوانه در سیب زمینی، سیب زمینی هندی و پیاز نقش دارد.

 
  این اسید نقش مهمی در پیچ خوردگی در گیاهان و همچنین مقاومت سیستماتیک آنان دارد. هنگامی که گیاهان توسط حشره‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، گیاه با آزاد کردن اسید جاسمونیک واکنش نشان می‌دهد، که این عمل از هضم کردن پروتئین توسط حشره ممانعت به عمل می‌آورد.


   جاسمونیک اسید و مشتقات ان از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که مسئول مقابله با تنش های بیوتیک و غیر بیوتیک در گیاهان می باشند . همان طوری که در تکوین گیاه و بسیاری از مراحل نموی دخالت دارند .

 
   نقش جاسمونات ها به عنوان قسمتی از یک مسیر انتقال پیام که به وسیله زخم های موضعی فعال می شوند به خوبی مشخص شده است. مقدار جاسمونات اندوژن بر اساس زخم افزایش می یابد و به وسیله فعال سازی زن های درگیردر پاسخ های دفاعی گیاه ادامه می یابد.


    اسید جاسمونیک همچنین به مشتقات متنوعی تبدیل می‌شود، از قبیل استرها، مانند متیل جاسمونات و ممکن است با آمینو اسیدها نیز ترکیب شود.

 
نکته : جهت تشخیص ساختار مولکولی هورمون جاسمونات در گیاهان از متیل جاسمونات جدا شده از روغن


Jasinumgradiflorum
 استفاده می شود.

 جاسمونات ها شامل:


• jasmonic acid ( JA) -جاسمونیک اسید
• methyljasmonate (Meja) -متیل جاسمونات –مجا

 

 

JoomShaper