اطلاعات جانبی سالیسیلیک اسید

 

سالیسیک اسید


  سالیسیلیک اسید(2- هیدروکسی بنزونیک اسید ) یک ترکیب فنلی طبیعی و از تنظیم کننده های رشد اندوژن است که در بیشتر گیاهان وجود دارد .

بیشترین مقدار SA در گل آذین گیاهان ترموژن  (گرمازا) و در گیاهان الوده شده با پاتوژن نکروزه کننده یافت شده است .

SA  یک اسیدآروماتیک با فرمول بسته CH(OH) (COOH ) می باشند که به صورت آزاد و به صورت متیل استر در گیاهان وجوددارد.

سالیسیلاتها ترکیبات مشابه SA هستند که در برگ ها و بخش های زایشی گیاهان از جمله در گل اذین ها وجود دارند

 
فرمول شیمیایی وجرم مولکولی :

C7H6O3و138.121 g/mol

 محل تولید:

 در گیاهان به وسیله سلول های ریشه تولید می شود.


اثرات فیزیولوژیکی SA در گیاهان :


1)  مقابله با حمله پاتوژن ها2)  اقای تغییر در محتویات کومارین ها3)  مقابله باتنش اکسید ایتو ناشی از تنش های شوری و اسمزی4)  تحمل گرمایی در گیاهان5)  کاهش سمیت Ca در گیاهان6)  مقابله با پاراکوات (سم گیاهی )7)  شرکت در تشکیل گل و تولید گرما در گیاهان ترموژنیک8)  نقش بازدارندگی از تشکیل گرهکاثر SAبر رشد نمو گیاهان :نظر به اینکه SA یکی از مواد اصلی ترکیبات فنلی گیاهان و بافت های گیاهی است و ترکیبات فنلی به عنوان یکی از فاکتورهای رشد می باشند . بنابراین SA هم میتواند در رشد موثر باشد .غلظت های مختلف SA وزن تر ریشه گیاه را کاهش می دهد . و از غلظت کل پروتئین های جدید می شود .اثر SA بر رسیدگی میوه :


SA در غلظت های زیاد (بالاتراز Mm100) به عنوان آنتاگونیست اتلین عمل میکند و باعث مهار بیوسنتز اتلین می شود.نقش SA در جریان پیری برگ ها :با اندازه گیری میزان SA در برگ های پیر و برگهای سبز معلوم شده است .که میزان SA در طول پیری برگ ها افزایش می یابد که بیانگر نقش SA در طول پیری برگ می باشد. برسی ها نشان داده اند که گیاهان ترانس ژن و موتان هایی که مسیر سیگنالی SA در انها ناقص است علائم نکروزه شدن وپیری را نشان نمی دهند و این نشان دهنده نقش SA در القای بیان ژن پیری است .


SA و مقاومت گیاهان در برابر بیماری :


SA  به عنوان یک مولکول سیگنال طبیعی در القای مقاومت به بیماری ها و القای سیستمیک پروتئین به عامل بیماری زا دخالت می کند و نقش سیگنالی مهمی در دفاع گیاهان بر علیه پاتوژن ها بازی می کند .

 تنش شوری و اثر SA :

 شواهد زیادی بر نقش SA  در اسیب اکسیداتیو ایجاد شده توسطNacl و نقش اسمزی وجود دارد .

 SA و اوزون و فرا بنفش و گرما :

اوزون  و پرتوهای فرا بنفش (UV)نیز میتوانند باعث القا انباشته شدن SA شوند .همچنین شواهدی در دست است که SA می تواند  توانایی انتی اکسیدانها دا در گیاهان تغییر دهد .

 حضور سالیسیلیک اسید، جاسمونیک اسید و آبسیزیک اسید در طی تنش در برگ ها:

 ترکیب های مرتبط با سالیسیلیک اسیدشامل :

Methyl Salicylate

 Benzoic acid

 Phenol

 4-Hydroxybenzoic acid

 Magnesium Salicylate

 Choline Salicylate

 Bismuth subsalicylate

 Sulfosalicylic acid

 

JoomShaper