اطلاعات جانبی پلی آمین ها

پلی­ آمین ها مولکول هایی کوچک با وزن مولکولی کم می­باشند. آمین هایی آلیفاتیک با بار مثبت هستند که به طور وسیعی در ارگانیسم­های زنده یافت می­شوند. پلی­آمین­ها در همه­ی بخش­های سلول گیاهی از جمله هسته یافت می­شوند بنابراین این ترکیبات در گیاهان طیف وسیعی از فرآیندهای بیولوژیکی را در بر می­گیرند که شامل تقسیم سلولی، رشد، تمایز، پیری، جنین­زایی سوماتیک، تشکیل ریشه و اندام هوایی، تکامل گرده، گل­دهی، رسیدگی میوه و پاسخ به تنش­های محیطی می­باشد. این ترکیبات ضروری سلول­های گیاهی همانند فیتوهورمون­ها تنظیم موثر پروسه­های حیاتی مختلف گیاه را از جمله همانند سازی، رونویسی، تثبیت غشا و تعدیل فعالیت آنزیمی تحت شرایط تنش و نرمال انجام می­دهند. این ترکیبات باعث افزایش سنتز پروتئین،   RNAو DNA می­شوند. غلظت پلی­ آمین­ها در گیاه حدود -105-109 M)) می­باشد که نسبت به غلظت فیتوهورمون­ها (-107-1013 M) بسیار زیاد است. غلظت کل پلی­آمین­ها و نسبت آن­ها به یکدیگر وابسته به گونه گیاهی، اندام و بافت و همچنین مرحله نموی گیاه می­باشد.

شکل­های عمده و مهم پلی­ آمین­ها شامل پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین می­باشند. در سلول­های یوکاریوتی پلی­ آمین­ها از اسید آمینه­های L- آرژینین و L – متیونین به وسیله یکسری از واکنش­های وابسته به هم سنتز می­شوند. آرژینین و اورنیتین به عنوان پیش­سازهای پلی­آمین­ها محسوب می­شوند. اورنیتین توسط آنزیم آرژیناز از اسیدآمینه آرژینین سنتز می­شود. آنزیم اورنیتین­دکربوکسیلاز بطور مستقیم با دکربوکسیله کردن اورنیتین تولید پوتریسین می­ نماید. مسیر دیگر بیوسنتزی پوتریسین از آرژینین­دکربوکسیلاز می­باشد که شامل تولید ترکیب حدواسط آگماتین می­باشد و به دنبال آن با تاثیر آنزیم­های آگماتین ایمینو هیدرولاز و N-کرباموئیل پوتریسین آمیدوهیدرولاز پوتریسین تولید می­شود. البته در باکتری­ها علاوه بر این مسیر تولیدی، پوتریسین می­تواند به صورت مستقیم از فعالیت آنزیم آگماتیناز نیز تولید شود. در حیوانات و قارچ­ها پوتریسین ابتدا از طریق فعالیت ODC سنتز می­شود در حالی که در گیاهان و باکتری­ها مسیر عمده تولید پلی­آمین­ها مسیر ADC می­باشد.

گروه های آمینو پروپیل به وسیله ترکیب s-آدنوزیل متیونین به پوترسین - پوترسین دی هیدرو کلرایداضافه شده و تولید اسپرمیدین می­نمایند و به دنبال آن آنزیم اسپرمین سنتاز نیز تولید اسپرمین - اسپرمین هیدرات می­نماید.

بیوسنتز پلی­ آمین­ها و اتیلن یک پیش­ساز مشترک به نام s-آدنوزیل متیونین دارند. بسیاری از شواهد نشان می­دهد که هم پلی­آمین­ها و هم اتیلن می­توانند هر دو اثر بازدارنده در سنتز یکدیگر داشته باشند

کاداورین یک دی­آمینی می­باشد که نسبت به پلی ­آمین­های دیگر کمتر شناخته شده است و بطور معمول در لگوم­ها یافت می­شود این دی­آمین بطور مستقیم از لیزین دکربوکسیلاز سنتز می­شود. آنزیم لیزین دکربوکسیلاز بطور عمده در کلروپلاست قرار گرفته است.

مسیر بیوسنتز پلی آمین ها در گیاهان

JoomShaper