انواع هورمونهای ریشه زایی گیاهان

سیتوکنینها-جیبرلینها-جاسموناتها-بازدارنده ها

پلی آمینها-سرعت دهنده ها و دیگر تنظیم کنندگان رشد گیاهان و محصولات کشاورزی ، باغبانی و زراعی

باغبانی-کشاورزی-زراعی

انواع محیط کشت های 100 و 500 گرمی میکروبیولوژی و 1 و 10 لیتری سلولی مربوط به سیستمهای تحقیقاتیJoomShaper